روش های ارســــــــــال آریـــــــاکید

برای ساکنین عزیز مناطق 22 گانه تهران

سه نوع حمل و نقل وجود دارد

برای ساکنین عزیز اطراف شهر تهران

دو نوع حمل و نقل وجود دارد

برای ساکنین عزیز شهرستان های سراسر ایران

دو نوع حمل و نقل وجود دارد