5

تا 50 درصد تخفیف بگیرید و علاوه بر آن در قرعه کشی شرکت کنید

هر 100 هزار تومان خرید یک امتیاز

7

تا 50 درصد تخفیف بگیرید و علاوه بر آن در قرعه کشی شرکت کنید

هر 100 هزار تومان خرید یک امتیاز

جـــوایـــز

5 جایزه 1 میلیون تومانی

5 عدد بن خرید از آریاکید به مبلغ 1 میلیون تومان برای 5 برنده اول خوش شانسمون 

5 جایزه 500 هزار تومانی

5 عدد بن خرید از آریاکید به مبلغ 500 هزار تومانی برای 5 برنده دوم خوش شانسمون 

5 جایزه 250 هزار تومانی

5 عدد بن خرید از آریاکید به مبلغ 250 هزار تومان برای 5 برنده سوم خوش شانسمون 

5 جایزه 100 هزار تومانی

5 عدد بن خرید از آریاکید به مبلغ 100 هزار تومان برای 5 برنده چهارم خوش شانسمون