خرید اینترنتی مولاژ و ماکت بدن برای آشنایی کودکان نوجوانان و جوانان با اجزای بدن و آموزش نحوه کارکرد اعضاء مختلف بدن مثل اسکلت، ماهیچه ها، دستگاه گوارش، قلب و سیستم گردش خون، مغز و غیره و تجسم درست موقعیت آنها در بدن.